Indkaldelse til generalforsamling 16/5-2021

Indkaldelse til generalforsamling den 16. maj 2021 kl. 11.00 på Daugård Skole, Skolevej 4, 8721 Daugård.

Generalforsamling 2021
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Forelæggelse af formandens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
  (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg er Birgith Gammelgaard og Helle Ancher Munch – begge modtager genvalg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Kandidaturer og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen (den 27/2 2021)