Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling den 19. marts 2022 kl. 13.00 på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af 2 stemmetællere.
  4. Forelæggelse af formandens beretning.
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Susan Ravn, Lone Knoblauch og Susan Ebbe, alle 3 modtager genvalg.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Kandidaturer og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen (den 19/2 2022).