Vedtægter

Vedtægter for Selskabet for Dansk Spids, en specialklub under Dansk Kennel Klub

§ 1 Specialklubbens navn er Selskabet for Dansk Spids. Specialklubben er stif­tet den 1. marts, 2014.

Stk. 2. Specialklubbens hjemsted er formandens adresse.

 

Stk. 3. Selskabet for Dansk Spids er en specialklub, der er anerkendt af og sam­ar­bejder med Dansk Kennel Klub. DKK´s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKK´s love oprettede overenskomst.

.

§ 2 Specialklubben har til formål i sam­ar­bejde med DKK og i over­ens­stem­melse med DKK´s formål og in­ter­natio­na­le forpligtelser at ar­bejde for at fremme kendska­bet til den Danske Spids og gennem oplys­ning om hen­sigtsmæssig avl at bidra­ge til at bevare og/el­ler forbedre racens kvalitet i forhold til stan­darden, herunder sund­hed, tem­pera­ment, eks­teriør og brugs­egen­skaber.

Stk. 2. Specialklubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte spe­ci­el­le reg­ler for avls­arbejdet med den Danske Spids.

 

§ 3 Som medlemmer kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2. DKK´s formand og direktør er kontingentfrie med­lem­mer af specialklubben, dog uden stem­meret. De har på specialklub­bens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræ­sentere ved stedfortræder.

 

Stk. 3. Medlemskab indtræder først, når kontingent er betalt. Det årlige kontingent fastlægges af bestyrelsen. Kontingentet betales forud. Opkrævning udsendes i december/januar med forfaldsdag 1. februar. Er indbetaling ikke sket inden den 20. februar, slettes medlemskabet uden varsel. Ved senere betaling betragtes vedkommende som nyt medlem, hvad angår stemmeret og valgbarhed.

 

Stk. 4. Ved indmeldelse efter 1. juli betales halvt kontingent.

 

§ 4 Generalforsamlingen er specialklubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, skiftevis øst og vest for Storebælt.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen. Indkaldelsen skal ske ved brev, på specialklubbens hjemmeside eller i medlemsbladet, og med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tidspunkt og sted.

 

Stk. 3. Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden, formandens beretning, det reviderede regnskab og indkomne forslag ved brev, på   specialklubbens hjemmeside eller i medlemsbladet.

 

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til be­styrelsen skal være specialklubbens formand eller sekre­tær i hænde senest 4 uger før generalfor­samlingen.

Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på specialklubbens ordinære generalforsamling.

 

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det er formålstjenstligt, eller mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter at begæringen er fremsat. Senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 3. Indkaldelsen skal ske ved brev, på specialklubbens hjemmeside eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tidspunkt og sted.

 

§ 6 Lovændringer kan kun vedtages med en majori­tet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsentere­de medlemmer.

Stk. 2 Vedtages for­slaget på generalforsamlin­gen, skal det til en skriftlig urafstem­ning blandt specialklubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstem­ningen kan ændrin­gerne vedtages ved simpelt, relativt stemme­flertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes.

Stk. 3 Lov­ændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Alle øvrige valg og afstemninger afgøres ved simpelt flertal på generalforsamlingen.

§ 7 Stk. 2. Et almindeligt medlemskab giver én stemme, et familiemedlemsskab 2 stemmer.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, heller ikke ved familiemedlemsskab.Stk. 3. Man har stemmeret efter 3 måneders medlemskab. 

 

§ 8 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen.
Der afgår hvert år 1 bestyrelsesmedlem efter tur. Genvalg kan finde sted.Stk. 2. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter ge­neralforsam­lingens afslutning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forret­ningsorden. Omkon­stituering kan finde sted.

 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle for­hold, der ikke ud­trykkeligt henhører under ge­neral­forsamlingen eller urafstem­ning.

 

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stem­me­flertal. Bestyrel­sen er be­slutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

 

Stk. 5. Specialklubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelses­medlem­mer, hvoraf den ene skal være for­manden.

 

Stk. 6. Specialklubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, kasserer og/eller sekretær.

 

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødven­digt.

 

Stk. 8. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes af deltagerne, og et be­slut­nings­re­ferat fra hvert be­styrel­ses­møde of­fentliggøres i næstføl­gende num­mer af specialklubbens med­lems­blad og på specialklubbens hjemmeside.

 

Stk. 9. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestå­ende af et hensigtsmæssigt antal af specialklubbens medlemmer til be­handling af ethvert anliggende.

 

Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få re­fun­deret udgifter, som dokumenterbart er af­holdt i specialklubbens tjene­ste.

 

§ 9 Specialklubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren er ansvarlig for regnskabet.
Regnskab med bilag skal være revisoren i hænde senest 31. januar.
Stk. 2. Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Medlemskartotek føres af bestyrelsen, eller af en af denne udpeget person.
§ 10 Det er DKK, eller en person valgt af DKK, der er bestemmende om avl. Bevidst eller ubevidst tilsidesættelse af avlsudvalgets retningslinjer kan, udover af avlsudvalget selv, også påtales af specialklubbens bestyrelse.

Stk. 2. Et medlem af specialklubben forpligter sig til at acceptere en af avlsudvalget truffen afgørelse.

 

§11 Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.
§12 Disciplinære foranstaltninger:Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a)Tildeling af

1.) misbilligelse

2.) eller advarsel.

 

b)Frakendelse af kennelmærke.

 

c)Frakendelse af tillidshverv.

 

d)Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.

 

e)Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

 

f)Eksklusion.

 

g)Nedlæggelse af avlsforbud.

 

Stk. 2. Bestyrelsen for specialklubben kan bringe sanktionerne under punktet a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

 

§13 Midlertidige disciplinære foranstaltninger:Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgri­ben skønnes nødvendig, indstille til DKK´s be­styrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmel­se med DKK´s love § 26.

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disci­plinær­nævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

 

§ 14 Bestemmelse om specialklubbens opløsning kan kun fin­de sted på en i dette øjemed særligt indkaldt ge­neralforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forsla­get vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstem­ning med sam­me majoritet.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af specialklubbens formue træffes på den ekstraordinære ge­neralforsamling efter indstilling fra be­styrelsen.

 

Stk. 3. Formuen skal anvendes til gavn for den DKK-registrerede Danske Spids i hen­hold til for­målspara­graffen.

 

§15 Ovenstående love er vedtaget på generalforsam­lingen den 29. marts, 2014.Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK

DKK´s godkendelsesdato den 14. juli 2014.